Nieuwsbericht

Mijn opname in het ziekenhuis voor een gastric bypass ingreep...Wat kost dat nu eigenlijk?

Mijn opname in het ziekenhuis voor een gastric bypass ingreep...Wat kost dat nu eigenlijk?

Ben je op raadpleging geweest bij Dr. Van Gucht en kom je in aanmerking voor een gastric bypass ingreep? Dan is het belangrijk dat je rekening houdt met het volgende: de ingreep zelf vindt plaats in het AZ Rivierenland ziekenhuis. De factuur voor de opname en onderzoeken wordt dus opgemaakt door AZ Rivierenland. Om zo transparant mogelijk te werken voor patiënten verscheen in de laatste editie van het tijdschrift “PRIMA azine” van AZ Rivierenland een artikel met uitleg over de ziekenhuisfactuur en de daarbij gehanteerde tarieven voor behandelingen en ingrepen. Sta jij ook liever niet voor verrassingen wanneer je ziekenhuisfactuur in de bus belandt?

Bron: PRIMA azine - #samensterkinzorg – Jaargang 1 | december 2019 | zesmaandelijks tijdschrift

Win voorafgaand aan je ziekenhuisopname bij je behandelend arts, je ziekenfonds en eventueel je hospitalisatieverzekering informatie in over te verwachten kosten.

Dit voorkomt verassingen wanneer je uiteindelijk je factuur in de bus krijgt.

Elke opname in het ziekenhuis brengt kosten met zich mee. Je kan als patiënt wél een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje.

De kostprijs van je opname wordt bepaald door een aantal parameters:

  • De manier waarop je verzekerd bent
  • Het type kamer waarvoor je kiest
  • De duur van de opname
  • De kosten voor apotheek
  • De honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen
  • De kosten van eventuele bijkomende diensten en producten

Via het formulier opnameverklaring en toelichtingsdocument dat je krijgt bij inschrijving aan het onthaal informeren we je grondig over deze parameters, zodat je een weloverwogen keuze kan maken.

Je factuur

 

Ongeveer 6 weken na je opname ontvang je van het ziekenhuis een factuur.

De factuur vermeldt welk bedrag je zelf betaalt en welk bedrag het ziekenfonds op zich neemt. De ziekenhuisfactuur moet volgens een vast stramien worden opgemaakt. Ze omvat zowel een globaal overzicht van de kosten (pagina 1) als een gedetailleerd overzicht (pagina 2). De factuur bevat 8 wettelijk vastgelegde rubrieken. Enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden vermeld. Mogelijk staan dus niet alle rubrieken op je factuur.

 

     Verblijfskosten

 

Kosten voor je verblijf zoals het gebruik van kamer en bed, maaltijden en verpleegkundige hulp. Je betaalt slechts een klein persoonlijk aandeel in de dagligprijs. Wanneer je echter voor een eenpersoonskamer kiest, wordt je daarvoor een kamersupplement aangerekend.

 

     Honoraria

 

De honoraria voor artsen en andere zorgverleners waarvoor je een persoonlijk aandeel of supplement moet betalen. Het supplement mag enkel worden aangerekend indien je een éénpersoonskamer koos.

 

     Diverse kosten

 

Dit zijn verbruikskosten die niets te maken hebben met de medische of verpleegkundige zorg en waarvoor geen tussenkomst is voorzien door het ziekenfonds. Denk hierbij bijvoorbeeld aan shampoo, tandpasta, enzovoort. Een overzichtslijst van deze kosten vind je in de opnameverklaring die je ontvangt bij opname.

    Forfaitaire kosten

 

Per opname mag het ziekenhuis een deel van de kosten aanrekenen met een vast bedrag.

 

  

    Andere leveringen

 

Leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsverbanden en ander gipsmateriaal vallen onder deze rubriek. Sommige zijn volledig ten laste van de patiënt, andere kunnen gedeeltelijk worden terugbetaald. 

    BTW op esth. ingrepen

 

BTW voor esthetische (plastische) verstrekkingen zoals een borstvergroting

    Apotheek

 

Kosten aangerekend door de apotheek van het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, implantaten en medische hulpmiddelen.

    Ziekenvervoer

 

Voor vervoerskosten die ten laste zijn van de patiënt krijg je meestal een factuur van de vervoersmaatschappij, al dan niet met tussenkomst van de mutualiteit.

 

Op de tweede pagina vind je de gedetailleerde factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn. De kosten worden ingedeeld in 3 kolommen.

     Ten laste van het ziekenfonds

De bedragen die rechtstreeks aan het ziekenfonds worden aangerekend.

     Ten laste van de patiënt

Het persoonlijk aandeel voor terugbetaalde en niet-terugbetaalde prestaties en afleveringen.

     Supplementen

De supplementen die worden aangerekend als je koos voor een éénpersoonskamer. Je kan ze vermijden door te kiezen voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer.

 

Je kamerkeuze

De kamerkeuze beïnvloedt de kostprijs van je hospitalisatie

Het type kamer waarvoor je kiest voor je verblijf in het ziekenhuis heeft een belangrijke invloed op de totale kostprijs van je opname. Deze kamerkeuze maak je aan het onthaal en wordt vastgelegd in de opnameverklaring.

Je hebt de keuze uit:

  • Een meerpersoonskamer
  • Een eenpersoonskamer
  • Een luxekamer (op de materniteit in de campus van Bornem)

Honorariumsupplementen

Enkel bij hospitalisatie in een eenpersoons- of luxekamer mag de specialist honorariumsupplementen aanrekenen van maximaal 200%. Deze supplementen worden niet terugbetaald door je ziekenfonds.

Concreet: als een ingreep 1.000 eur kost (wat grotendeels ten laste van de mutualiteit valt), dan moet je als patiënt 2.000 eur extra betalen. Daarbovenop komt nog een kamersupplement per dag. Kijk op voorhand goed jouw hospitalisatieverzekering na en vraag aan jouw verzekeringsmaatschappij of deze extra kosten gedekt zijn.

 

Conventiestatus…wat is dat?

Wat is een geconventioneerd arts?

De artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten – meestal voor een periode van 2 jaar – een akkoord over de tarieven van de erelonen die artsen mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt zich ertoe dat akkoord te respecteren. Hij is dus niet vrij om eigen tarieven toe te passen.

Het bedrag dat je ziekenfonds terugbetaalt voor medische zorgen blijft hetzelfde, ongeacht je arts geconventioneerd is of niet. Dit betekent dat je het extra ereloon dat een niet-geconventioneerd arts aanrekent zelf moet betalen.

In ons ziekenhuis werken geconventioneerde, gedeeltelijk geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen. Bij elke arts of paramedicus in ons ziekenhuis vermelden we op onze website in zijn/ haar personalia of deze al dan niet geconventioneerd is. Je kan deze informatie ook terugvinden op de website van het RIZIV.

 

Tarieven bij een ziekenhuisopname

Tarieven van veel voorkomende ingrepen of behandelingen

Op de website www.azrivierenland.be vind je per medische dienst de prijsindicatie voor een aantal veel voorkomende ingrepen.

De kostprijs is een indicatie…

Deze kostprijs wordt je louter ter informatieve titel verstrekt, zonder dat de berekening enige verbintenis in hoofde van het ziekenhuis of de zorgverlener creëert. De werkelijke kostprijs kan immers nog in grote mate verschillen van de berekening. De kostprijs van je behandeling wordt immers mee bepaald door een aantal variabele factoren waarmee we in de simulatie geen rekening kunnen houden: de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen, implantaten, verzorgingsproducten, extra onderzoeken, …

Ook diverse kosten zoals telefoonkosten, huur TV, verblijf tweede persoon, … worden niet opgenomen in de raming van de kostprijs, aangezien deze erg kunnen verschillen.

Het is vanzelfsprekend dat in alle kamers – de meerpersoons-, eenpersoons- en luxekamers – zowel de geneeskundige en verpleegkundige zorgen als andere dienstverlening (maaltijden, schoonmaak,…) absoluut dezelfde zijn!